Teton Dawn

Part of The Grand
United States
Leica
Teton Range, Wyoming