Stok Kangri Above Shey Monastery

Part of On Kora
India
Leica
Ladakh