Space Ship Stupa

Part of On Kora
India
Leica
Ladakh