Sunlit Threshold

Part of Nepal-Upper Dolpo
Nepal

Dolpo