Shey Elder, II

Part of Nepal-Upper Dolpo
Nepal
2015 Nepal Dolpo yaks Lumber ManiStones Shey 20150928
Dolpo