Shey Elder, II

Part of Nepal-Upper Dolpo
Nepal
Lumber ManiStones Shey 20150928 2015 Nepal Dolpo yaks
Dolpo