Chilies Drying for Ema Datsu

Part of Bhutan
Bhutan